De vijf beginselen van het Liberalisme.

Onze politieke ervaring maakt onze ideeën niet alleen goed doordacht, maar ook uitvoerbaar in de praktijk. De VVD streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities te realiseren.

Bij het Liberalisme staan vijf principes centraal. Onze vijf grondbeginselen. Het zijn geen losse, op zichzelf staande beginselen. Ze worden altijd in onderlinge samenhang bezien en toegepast. Zij vormen de basis van de dagelijkse praktijk en het politiek handelen van iedereen binnen de VVD.

Vrijheid

Jouw vrijheid eindigt waar iemand anders’ vrijheid begint. Maar individuele vrijheid wordt niet alleen beperkt door de medemens. Ook door alle individuen tezamen, de maatschappij. Daarom zal liberale politiek altijd een evenwicht proberen te vinden tussen eigen belang en algemeen belang. De Overheid moet ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk vrijheid geniet. Dat betekent bijvoorbeeld, dat overregulering moet worden voorkomen.

Verantwoordelijkheid

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Vrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid. Iedereen dient zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van zijn medemens en de maatschappij. Individuele zelfredzaamheid betekent dat verantwoordelijkheden niet op anderen afgewenteld worden. Eigen verantwoordelijkheid zorgt ervoor, dat mensen vreedzaam kunnen samenleven. Met respect voor andermans gevoelens, opvattingen, bezit, keuzes, maatschappelijke positie en etnische afkomst.

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid betekent respect voor de uniekheid van ieder mens. Je bent pas geestelijk vrij als je in woord, geschrift en gedrag uiting kan geven aan je gevoelens. Als je naar eigen keuze kan bewegen en met anderen van gedachten kan wisselen. Daarbij dienen de rechten, meningen en gevoelens van anderen gerespecteerd te worden. Onverdraagzaamheid moet worden voorkomen en verdraagzaamheid moet worden gestimuleerd.

Sociale rechtvaardigheid

Liberaal is pas echt sociaal. Sociale rechtvaardigheid is een van de leidende beginselen van het liberalisme. Als Liberaal zorg je voor mensen die daar zelf niet, of in mindere mate toe in staat zijn. Niet door ze zwak te houden, maar door ze sterk te maken. Niet door ze inactief te maken, maar door hun zelfredzaamheid te stimuleren. Niet door ze dom te houden, maar door hun zelfontplooiing te ondersteunen.

Gelijkwaardigheid

Ieder mens is gelijkwaardig. Maar niet gelijk. Want ieder mens is anders. Gelijkwaardigheid is de basis voor elk individu. Om zich in vrijheid te kunnen ontplooien. De rechtsstaat en een democratisch staatsbestel zijn onmisbare voorwaarden voor de vrijheidsbeleving van mensen. Alleen in een rechtsstaat heeft iedereen gelijke rechten en worden grondrechten gewaarborgd. Ze zijn verzekerd zijn van een onafhankelijke rechtspositie, ook ten opzichte van de Overheid.