Mooi groen wonen

Wij willen een gemeente waar je heerlijk kunt blijven wonen

Wij willen een gemeente waar je heerlijk kunt blijven wonen

Een huis is de plek waar je je prettig en veilig voelt. Leidschendam-Voorburg behoort tot de meest aantrekkelijke gemeenten van Nederland. Dat houden we zo. Hiervoor is ieders inzet hard nodig. Van de gemeente, maar ook van
verenigingen, ondernemers en inwoners zelf. De gemeente helpt waar mogelijk om het woongenot te vergroten. Dat begint bij een groene omgeving en lage lokale lasten.

Met behoud van groen

Nieuwbouw is cruciaal om de woningcrisis aan te pakken. Maar dat mag niet ten koste gaan van het prachtige groen om ons heen. Waar mogelijk gaan we de hoogte in en we willen geen grootschalige woningbouw op groene plekken. Bij nieuwbouw moet de bereikbaarheid van de nieuwe woningen op orde zijn. Ook houden we de ontwikkelingen van de vergrijzing in het achterhoofd en bekijken we wat voor woningen op de lange termijn nodig zijn. We investeren in de openbare buitenruimte, zoals meer bankjes en groen.

De bouw van nieuwe wijken

De komende jaren hakt de gemeente knopen door over verschillende nieuwe wijken met honderden woningen, waaronder het Diaconessenhuis, De Star en Klein Plaspoelpolder. Op deze plekken kiezen we voor beperkte woningbouw, waarbij behoud of het realiseren van groen, sport en recreatie voorop staat. Voorwaarde is dat de bereikbaarheid van de nieuwe woningen op orde is en er geen grote druk op de omliggende buurten ontstaat. Op De Star wordt niet gebouwd voordat de Voorburgse Rugby Club een andere passende locatie gekregen heeft. Bij de ruimtelijke ontwikkelingen in Den Haag laten we onze stem in het belang van de bewoners van Leidschendam-Voorburg luid en duidelijk horen. Onze inzet is om de Vlietzone groen te houden.

Met woningen waar vraag naar is

In onze gemeente worden op dit moment 1100 gesubsidieerde huurwoningen bewoond door mensen die daar geen recht op hebben. Door dat zogenaamde scheefwonen is de eis van 30% sociale woningen bij nieuwbouw niet nodig. De ervaring hier en in andere gemeenten leert dat een dergelijke eis de wachtlijsten niet oplost. Bovendien werkt die 30% eis vaak belemmerend voor nieuwbouw. Die eisen laten we daarom los. Zo kan de focus komen te liggen op bouw van woningen die de doorstroom op de woningmarkt bevorderen: middeldure koop- en huurwoningen en woningen voor senioren.

Door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca bestrijden we leegstand en zorgen we voor een prettige en leefbare omgeving. Het opsplitsen van woningen in kleinere appartementen zorgt op sommige plekken voor grote drukte en overlast in de wijk. De ingezette lijn om splitsing strikt te reguleren zetten we door.

Krakers horen niet thuis in onze gemeente. Als een pand gekraakt is gaat de gemeente direct tot actie over. Want van andermans eigendom blijf je af!

Meer ogen en oren op straat

Hondenpoep, zwerfvuil en vuil rondom ondergrondse containers. Het zijn tenenkrommende ergernissen voor ons allemaal. We maken het bewoners aantrekkelijker om hun rommel op te ruimen door uitbreiding van het aantal afvalbakken, vooral in parken, buitengebieden en bij speeltuinen.

We voeren een bestuurlijke boete in tegen dit soort dagelijkse overlast. Zo ontvangt de gemeente zelf de inkomsten uit de bestuurlijke boetes. Er komen meer ogen en oren op straat door uitbreiding van het aantal bijzondere opsporingsambtenaren. Hardleerse hondenbezitters en mensen die de omgeving vervuilen of vernielen kunnen daardoor sneller op een
boete rekenen. Vernielingen en graffiti zijn vaak een open uitnodiging voor nog meer ellende. De gemeente herstelt pro actief of na melding de schade. En verhaalt zo veel mogelijk de kosten op de dader.

Hoge service en lage kosten voor afvalinzameling

Wij zijn voor een eenvoudig afvalsysteem met hoge service, dichtbij de deur en lage kosten. We brengen het belang van het scheiden van afval actief onder de aandacht bij bewoners en pleiten voor zoveel mogelijk mechanisch nascheiden. Dat komt het milieu ten goede en zo blijft de afvalstoffenheffing betaalbaar. Afvalinzameling vraagt om maatwerk. Bij hoogbouw of appartementen past een ander systeem dan bij vrijstaande huizen. Maatwerk per wijk blijft daarom het uitgangspunt. Mensen die hun afval naast de containers dumpen pakken we aan. We verhogen de boete voor afvaldump. Inwoners die initiatief tonen en verantwoordelijkheid nemen voor een schone omgeving ondersteunen we waar nodig en mogelijk.

Wij willen:

• nieuwe wijken waar groen, sport en recreatie voorop staan
• waar het kan de hoogte in
• geen grootschalige woningbouw op groene plekken
• alleen nieuwbouw als de bereikbaarheid op orde is
• eerst een nieuwe plek voor VRC voordat bouw start
• woningsplitsing reguleren om druk op woonwijken te beperken
• een blijvend groene Vlietzone
• hoge boetes om afvaldump tegen te gaan
• zoveel mogelijk nascheiden van afval
• steun voor inwoners die verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen