Een veilige gemeente

Een veilige gemeente is een fijne gemeente. Onze veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente voor een veilige leefomgeving met minder overlast. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

Wij willen:

  • behoud van ons eigen politiebureau
  • meer boa’s zichtbaar aanwezig op straat
  • slagvaardige handhaving die vervolgens snel kan ingrijpen
  • geen lokaal vuurwerkverbod
  • effectieve inzet van cameratoezicht
  • sneller gebruik van gebieds- en samenscholingsverboden als dat noodzakelijk is
  • een jaarlijkse gemeente-enquête om ergernissen en overlast in kaart te brengen
  • geen coffeeshops of bordelen in onze gemeente
  • een lachgasverbod

Slagvaardige en flexibele handhaving

We hechten veel belang aan de uitvoering. Wij willen dat de gemeente beschikt over een slagvaardig en flexibel handhavingsapparaat. Dit wordt in de gehele gemeente op een voor bewoners en bedrijven merkbare en betekenisvolle wijze ingezet. Naast meerjarige prioriteiten moet de gemeente ook capaciteit overhouden om snel en adequaat in te grijpen bij plotselinge of tijdelijke ontwikkelingen. Om een goed beeld te krijgen van wat er onder inwoners leeft houdt de gemeente jaarlijks een enquête. Zo krijgt de gemeente ook inzicht in de onderwerpen die om een snelle aanpak vragen. Met een app en op de website kunnen bewoners en ondernemers gemakkelijk onveilige en overlastgevende situaties bij de gemeente of politie melden.

Meer aandacht voor irritaties op straat

De aanpak van inbraken, vernielingen, brandstichting en oplichting krijgen terecht veel aandacht. Dat zetten we door. Veel irritaties worden echter niet gemeld, zoals brulpijpen van patserauto’s, straatraces en gaten in het wegdek. Dat verdient meer aandacht van politie en handhaving.

Behoud van een eigen politiebureau

We hebben nu een politiebureau en dat houden we. Want iedereen die niet via internet of een app aangifte wil doen, moet dat gewoon bij een agent op het bureau kunnen doen, desnoods komt een wijkagent thuis langs. 

Initiatieven van inwoners zelf, zoals Whatsappgroepen en buurtpreventieteams, verbeteren de veiligheid in de wijk. Deze initiatieven kunnen op volle steun van de gemeente rekenen, maar mogen geen reden zijn om de politie inzet in een wijk te verminderen. 

Meer boa’s zichtbaar op straat

Wij willen een lik-op-stuk beleid voor asociaal gedrag zoals vandalisme, foutparkeren en afvaldump. Dat bereiken we door meer bijzondere opsporingsambtenaren boa’s de ruimte te geven om hun werk te doen (minder papierwerk binnen en meer naar buiten) en  die zichtbaar aanwezig zijn in de wijk. Boa’s krijgen soms te maken met agressief gedrag of bedreigingen. Dat is onacceptabel. Handen af van de hulpdiensten. Wie dat niet doet, wordt stevig aangepakt. Wij sturen onze boa’s met een bodycam de straat op om hun veiligheid beter te kunnen garanderen. Er zitten inwoners met een uitkering thuis die best wat willen doen. Zij kunnen onze boa’s helpen door mee te lopen op straat. Zo bereiken we twee doelen:  uitkeringsgerechtigden doen werkervaring op en de veiligheid op straat verbetert. Als een BOA nu een boete uitdeelt, komt het boetebedrag terecht bij de rijksoverheid. Dat veranderen we. De gemeente gaat zelf de boetes innen zodat de opbrengsten gebruikt kunnen worden om onze veiligheid verder te verbeteren.

Siervuurwerk moet kunnen!

Onze inwoners genieten op een normale manier van de jaarwisseling en steken daar siervuurwerk bij af als ze dat willen. Dat verbieden we niet. Er is geen centrale vuurwerkshow omdat vuurwerk afsteken geen overheidstaak is en we niet iedereen hieraan laten meebetalen. Het spreekt voor zich dat iedereen alleen e vuurwerk afsteekt binnen de vastgestelde tijden en de resten zelf netjes opruimt. 

Harde aanpak onruststokers

Cameratoezicht, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden hielpen heel goed in de strijd tegen de onrust tijdens de jaarwisseling en tegen de autobranden die in onze gemeente plaatsvonden. Wij verwachten van de burgemeester dat hij vaker actief gebruik maakt van deze bevoegdheden tijdens omstandigheden waarin de veiligheid ernstig in het gedrang komt. Ook de inzet van preventief fouilleren schuwen wij bij onveilige situaties niet.

Het overgrote deel van onze inwoners gedraagt zich normaal en houdt rekening met elkaar. Een kleine, vaak hardnekkige groep neemt een loopje met de omgangsvormen, waardoor mensen zich onveilig voelen. Daarom worden raddraaiers en overlastgevende hangjongeren opgespoord en aangepakt. Zij moeten zich regelmatig melden bij het politiebureau en worden onverwacht thuis opgezocht. De kosten van vernielingen worden volledig op de daders of hun ouders verhaald. Mensen die het echt te bont maken komen wat ons betreft niet langer in aanmerking voor gemeentelijke regelingen zoals de Ooievaarspas of bijzondere bijstand. Daarnaast moet er stevig worden opgetreden als mensen te maken hebben met discriminatie, intimidatie en geweld. 

De wijkagent let goed op tekenen van radicaliserende jeugd. Politie en jeugdzorg grijpen direct in wanneer nodig. De gemeente strijdt actief tegen radicalisering. De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat antidemocratische en discriminerende individuen en organisaties kunnen haatzaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren.

Voorkomen van herhaling

Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit.

Geen drugs, prostitutie en ondermijning

Wij zijn er trots op dat er in onze gemeente geen bordelen en coffeeshops zijn. Dat willen we graag zo houden. Illegale wietplantages in woonhuizen zijn levensgevaarlijk. Illegale drugs- en prostitutiepanden worden gesloten. Lachgasgebruik zorgt voor veel overlast. Bovendien is het erg schadelijk voor de gezondheid. Daarom komt er een lachgasverbod.

Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten.  

Digitale weerbaarheid

Steeds meer mensen bestellen online en regelen hun zaken met bank of overheid online. Dit brengt veel gemak met zich mee, maar ook een uitdaging rondom digitale veiligheid. De gemeente en politie besteden via hun communicatiekanalen aandacht aan digitale vaardigheid en waakzaamheid, zodat bewoners digitaal weerbaar worden en blijven.