Meer groen in de gebouwde omgeving

We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Aardgasvrij maken heeft voor ons niet de hoogste prioriteit. We kijken samen met bewoners en gebouweigenaren naar de beste oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof. Projectontwikkelaars vragen we om in een vroegtijdig stadium met voorstellen op duurzaamheidsgebied te komen. De gemeente stimuleert de aanleg van groen bij nieuwbouw. Want groen helpt tegen de hitte in de zomers, de waterhuishouding en de kwaliteit van de lucht. De vervanging van asfalt voor gras in de trambaan van de Monseigneur van Steelaan verdient navolging. Groen zien we ook graag terug op daken en op haltes voor het openbaar vervoer. De gemeente kan hieraan een steentje bijdragen om dat mogelijk te maken.

We koppelen het regenwater af van het vuilwater. Dat zorgt voor duurzaam waterverbruik, minder water bij de waterzuivering en daardoor voor lagere lasten bij onze bewoners. Om dat te bereiken maken we prestatieafspraken met het Waterschap.