Opvang asielzoekers niet zonder randvoorwaarden, draagvlak en participatie

Op 1 februari is de zogenoemde Spreidingswet in werking getreden. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten uiteindelijk gedwongen kunnen worden tot opvang van asielzoekers in hun gemeente. Voor onze gemeente is de opvang berekend op 448 personen. De VVD-Leidschendam-Voorburg vindt dat met deze wet, in navolging van bijvoorbeeld de Jeugdwet en de Wmo, wederom een landelijk knelpunt over de schutting naar de gemeenten wordt gegooid.

 VVD-fractievoorzitter Sabrina van den Heuvel: ‘De Spreidingswet is een feit. Wij zijn er niet blij mee, maar de democratisch tot stand gekomen wet ligt er. Dit betekent dat alle gemeenten uiterlijk 1 november aanstaande een plan voor de opvang van asielzoekers moeten hebben.’

Van den Heuvel: ‘De motie van deze partijen gaat alleen maar uit van aantallen. Eerder is aangegeven dat de ruimte voor opvang in onze gemeente beperkt is. In sneltreinvaart moet wat betreft de indieners de opvang van 448 mensen geregeld worden. Randvoorwaarden zoals welke groepen asielzoekers wij binnen onze gemeente willen opvangen, hoelang deze opvang zal duren en hoe we voorzieningen en de zorg om veiligheid gaan realiseren ontbreken. Ook wordt er op geen enkele wijze aandacht besteed aan het creëren van draagvlak bij betrokkenen zoals onze inwoners en ondernemers.’

De VVD-Leidschendam-Voorburg komt dinsdag met een eigen motie waarin wij vragen om een voorstel van het college om, met de eerder door de VVD-LV genoemde randvoorwaarden en met draagvlak en participatie van onze inwoners en andere belanghebbenden, lokaal invulling te geven aan de Spreidingswet.