Financiële waterstanden: Positief maar focus blijft gewenst!

Afgelopen week bespraken we in de gemeenteraad met de jaarstukken 2022, de Tussentijdse Rapportage 2023 en de Kadernota 2024-2027 de financiële waterstand van onze gemeente. Een positief beeld, maar wat de VVD Leidschendam-Voorburg betreft nog geen aanleiding om rustig te gaan zitten. Focus blijft gewenst.

Dinsdag keken we terug op 2022 en bespraken we de tussenstand van dit jaar. Beiden jaren eindigen fors in de plus; in 2022 een jaarrekeningresultaat van afgerond € 6 miljoen voordelig - € 3,5 miljoen positiever dan begroot- en in 2023 een verwacht structureel begrotingsresultaat van € 2,9 miljoen voordelig. Geconcludeerd kan worden dat ondanks alle uitdagingen, denk aan de oorlog in Oekraïne, de energiearmoede of stijgende materiaalprijzen, de gemeente financieel gezond is, binnen de kaders van de toezichthouder opereert en tegen een stootje kan. Niet voor niks staat onze gemeente in de top 3 van meest gezonde middelgrote gemeenten van Nederland. Dit kan doordat er realistischer gepland en geïnvesteerd wordt, maar ook omdat we regionaal en landelijke beter aan tafel zitten en onze lobby haar vruchten afwerpt.

De stukken laten wel zien dat er nog veel uitvoering van 2022 naar 2023 (en waarschijnlijk naar 2024) verschoven moet worden. We hebben het dan over onderhoud aan straten, wegen of pleinen, maar ook woningbouw of uitvoering van zorg. Deels omdat het uitvoeringswerk niet op de markt kan worden wegzet, maar grotendeels ook omdat er geen ambtelijke capaciteit voor is. Realistisch plannen is zeker goed maar het werk zal toch ooit moeten worden uitgevoerd en betaald moeten worden. We waarschuwden scherp te blijven op de kwaliteit van onze gemeente en haar voorzieningen.

Onze kadernota-inbreng woensdagavond ging over kracht. We zijn trots om deel uit te mogen maken van een gemeente met veel maatschappelijk kracht. Een bloeiend vrijwilligersleger, veel buurtpreventieteams, maar ook klein in de wijk met verzorgingsmiddelen- of boodschappenhuisjes.  De kadenota laat dan ook een college zien dat het evenwicht zoekt tussen investeren in de basis op orde; onze sportclubs cq verenigingsleven, veiligheid, winkelcentra of openbare ruimte én tussen mensen met een nieuw integraal armoedenbeleid, re-integratie-participatiebeleid en visie op wat het betekent om op te groeien én oud te worden in LV.

Kritisch zijn we wel op die basis op orde: we zien dat er te makkelijk omgegaan wordt met onze civiele kunstwerken (kademuren, bruggen, oevers), straatmeubilair en speelplekken. Ons huidige systeem regelt wel onderhoudsbudget maar er is te weinig oog en planning voor vervanging. En dus wordt hier ook niet voor gespaard. Terwijl deze onderdelen het skelet van onze gemeente zijn en ervoor zorgen dat we veilig kunnen wonen werken, bewegen, recreëren. We dienden een motie in om de vervangingsopgaven van deze elementen tot 2050 in kaart te brengen en financieel te borgen in het komende Beheerplan Civiele Kunstwerken zodat er een strategisch meerjarenonderhoudsplan ontstaat. Deze motie werd unaniem aangenomen! Verder vroegen we aandacht voor onze voorzieningen en handhaving zoals een bijdrage in overdekking van hockeyvelden, realisatie van (zwem)water en ga nou eens starten met de pilot cameratoezicht op afvaldump.

We blijven ook zeer kritisch op de financiën. We zien in de kadernota flinke investeringen van 2,5 miljoen in de organisatie. Dit terwijl we als raad 2 jaar geleden al 3 miljoen hebben vrijgemaakt om de organisatie te verstevigen. Op verzoek van de VVD Leidschendam-Voorburg komt hierover binnenkort een brief om hierover door te praten. Het financieel perspectief uit de kadernota is licht positief in 2024 en behoorlijk positief in 2025. De intensiveringen blijven dus binnen de ruimte die we hebben. Na deze periode starten echter de “ravijnjaren” en is onze begroting niet structureel sluitend. En hoewel wethouder Van Veller zelf iets optimistischer leek, zijn wij dat niet. We hebben de wethouder opgeroepen na te gaan denken wanneer én hoe we ons gaan voorbereiden op dat ravijn. We steunden daarbij de motie van de PvdA voor een ombuigings- en intensiveringslijst.

Tijdens de vergadering dienden we in totaal vier moties in die allen unaniem zijn aangenomen!